algemene voorwaarden

Op mijn cursussen en tekstwerk is auteursrecht van toepassing. Alle rechten voorbehouden. Niets uit mijn cursussen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker. Dit geldt ook voor mijn tekstuele en/of creatieve uitingen en andere producten.

Prijzen zijn incl. BTW., tenzij anders vermeld (zoals opdrachten voor bedrijven, organisaties en ondernemers). Bij opdrachten op basis van factuur, dienen facturen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Bij een herhaalde betalingsherinnering kan er een incassobedrijf ingezet worden, op kosten van de klant. 

Lees ook de specifieke betaal- en leveringsvoorwaarden per product of dienst. Deze vind je op de betreffende pagina op deze website, in de offerte, in onze correspondentie of als document op specifieke sales- en betaalpagina’s.